น่ายินดีที่สุด!!!! ประกาศจากสำนักนายกรัฐมนตรี โปรดเกล้าแต่งตั้ง “พลโทหญิง สุทิดา” เลื่อนยศแล้ว (รายละเอียดด้านใน)

น่ายินดีที่สุด!!!! ประกาศจากสำนักนายกรัฐมนตรี โปรดเกล้าแต่งตั้ง “พลโทหญิง สุทิดา” เลื่อนยศแล้ว (รายละเอียดด้านใน)

10122016_img_1481375276_304
าชกิจจานุเบกษา มีประกาศเมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2559
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องให้นายทหารรับราชการ

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ พลโทหญิง สุทิดา วชิราลงกรณ์ ณ อยุธยา นายทหารปฏิบัติการพิเศษ สำนักงานนายทหารปฏิบัติการพิเศษในพระองค์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ (อัตรา พลโท) เป็น รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ (อัตรา พลเอก) ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2559

ประกาศ ณ วันที่ 10 ธันวาคม 2559

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

พลเอก ประยุทธ์ จันทรโอชา
นายกรัฐมนตรี