ของขวัญปีใหม่!!! รัฐบาลเตรียมโอนเงินช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยเป็นของขวัญปีใหม่ คนละเท่าไหร่ไปดูกัน!!!

ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง   นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ เปิดเผยว่า จากการที่ประชาชนได้ลงทะเบียนเพื่อขอรับสวัสดิการแห่งรัฐ ล่าสุดหลังคัดกรองผู้ผ่านคุณสมบัติเบื้องต้น พบว่า มีผู้ผ่านเกณฑ์ทั้งหมด 8.32 ล้านราย โดยเป็นผู้ที่มีรายได้ต่ำกว่า 3 หมื่นบาทต่อปี กว่า 4.41 ล้านราย คิดเป็นสัดส่วน 53% ของผู้ที่ลงทะเบียนทั้งหมด ซึ่งในจำนวนนี้เป็นผู้ที่มีอาชีพทำการเกษตรจำนวน 2.85 ล้านราย

Close up pile bill of Thailand place on statement finance account.
ซึ่งรัฐบาลโดยคณะรัฐมนตรี ( ครม. ) เห็นชอบให้ช่วยเหลือคนกลุ่มนี้ก่อน โดยให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) โอนเงินเข้าบัญชีให้แก่เกษตรกรที่ลงทะเบียน และมีรายได้ไม่เกิน 3 หมื่นบาทต่อปี จำนวน 1.51 ล้านราย โดยจะได้รับเงินจำนวน 3 พันบาทต่อคน

ส่วนผู้ที่มีรายได้สูงกว่า 3 หมื่นบาทต่อปี แต่ไม่เกิน 1 แสนบาทต่อปี จำนวน 1.34 ล้านราย จะได้รับเงินจำนวน 1.5 พันบาทต่อคน คิดเป็นวงเงินรวม 6.54 พันล้านบาท ทั้งนี้ คาดว่าจะเร่งดำเนินการโอนเงินให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เพื่อให้เป็นของขวัญปีใหม่แก่ผู้มีรายได้น้อย

ภาพจาก Google
เครดิต 007