รู้หรือไม่?? ถือพาสปอร์ตไทย เที่ยวประเทศไหนไม่จำเป็นต้องขอวีซ่า


เจ๊เหมียวบอกได้เลยว่าใครที่จะเดินทางไปต่างประเทศ สิ่งที่สำคัญที่ขาดไม่ได้เลยก็คือ วีซ่า ที่ต้องใช้เดินทางเข้าในแต่ละประเทศ แต่ก็มีบางประเทศที่ไทยเราได้ทำข้อตกลง ยกเว้นวีซ่าให้กับผู้ถือหนังสือเดินทางไทย โดยสามารถเดินทางไปประเทศนั้นๆ ได้โดยใช้เพียงพาสสปอร์ต ไม่ต้องขอวีซ่า แค่ไปประทับตราเป็นหลักฐานการเข้าประเทศ ที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองเท่านั้น เรียกได้ว่าถูกใจคอท่องเที่ยวและควร์แชรืเก็บไว้สำหรับประเทศที่ไม่ต้อง ขอวีซ่า ล่าสุดอัฟเดต เมื่อช่วงปลายเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา โดย ณ ปัจจุบันนั้นมีทั้งหมด 29 ประเทศ ประกอบไปด้วย

1. อาร์เจนตินา ระยะเวลาที่สามารถพำนักอยู่ได้โดยไม่ต้องขอวีซ่า 90 วัน
2. บาห์เรน* ระยะเวลาที่สามารถพำนักอยู่ได้โดยไม่ต้องขอวีซ่า 14 วัน

3. บราซิล ระยะเวลาที่สามารถพำนักอยู่ได้โดยไม่ต้องขอวีซ่า 90 วัน
4. บรูไน* ระยะเวลาที่สามารถพำนักอยู่ได้โดยไม่ต้องขอวีซ่า 14 วัน
5. กัมพูชา ระยะเวลาที่สามารถพำนักอยู่ได้โดยไม่ต้องขอวีซ่า 14 วัน
6. ชิลี ระยะเวลาที่สามารถพำนักอยู่ได้โดยไม่ต้องขอวีซ่า 90 วัน
7. เอกวาดอร์* ระยะเวลาที่สามารถพำนักอยู่ได้โดยไม่ต้องขอวีซ่า 90 วัน
8. จอร์เจีย* ระยะเวลาที่สามารถพำนักอยู่ได้โดยไม่ต้องขอวีซ่า 365 วัน
9. ฮ่องกง ระยะเวลาที่สามารถพำนักอยู่ได้โดยไม่ต้องขอวีซ่า 30 วัน

10. อินโดนีเซีย* ระยะเวลาที่สามารถพำนักอยู่ได้โดยไม่ต้องขอวีซ่า 30 วัน
11. ญี่ปุ่น* ระยะเวลาที่สามารถพำนักอยู่ได้โดยไม่ต้องขอวีซ่า 15 วัน
12. สาธารณรัฐเกาหลี ระยะเวลาที่สามารถพำนักอยู่ได้โดยไม่ต้องขอวีซ่า 90 วัน
13. ลาว ระยะเวลาที่สามารถพำนักอยู่ได้โดยไม่ต้องขอวีซ่า 30 วัน
14. มาเก๊า ระยะเวลาที่สามารถพำนักอยู่ได้โดยไม่ต้องขอวีซ่า 30 วัน
15. มองโกเลีย ระยะเวลาที่สามารถพำนักอยู่ได้โดยไม่ต้องขอวีซ่า 30 วัน
16. มาเลเซีย* ระยะเวลาที่สามารถพำนักอยู่ได้โดยไม่ต้องขอวีซ่า 30 วัน
17. มัลดีฟส์* ระยะเวลาที่สามารถพำนักอยู่ได้โดยไม่ต้องขอวีซ่า 30 วัน
18. เมียนมาร์ (เฉพาะท่าอากาศยานนานาชาติ) ระยะเวลาที่สามารถพำนักอยู่ได้โดยไม่ต้องขอวีซ่า 14 วัน
19. ปานามา* ระยะเวลาที่สามารถพำนักอยู่ได้โดยไม่ต้องขอวีซ่า 180 วัน
20. เปรู ระยะเวลาที่สามารถพำนักอยู่ได้โดยไม่ต้องขอวีซ่า 90 วัน
21. ฟิลิปปินส์* ระยะเวลาที่สามารถพำนักอยู่ได้โดยไม่ต้องขอวีซ่า 30 วัน
22. รัสเซีย ระยะเวลาที่สามารถพำนักอยู่ได้โดยไม่ต้องขอวีซ่า 30 วัน
23. เซเซลส์* ระยะเวลาที่สามารถพำนักอยู่ได้โดยไม่ต้องขอวีซ่า 30 วัน
24. สิงคโปร์* ระยะเวลาที่สามารถพำนักอยู่ได้โดยไม่ต้องขอวีซ่า 30 วัน
25. แอฟริกาใต้* ระยะเวลาที่สามารถพำนักอยู่ได้โดยไม่ต้องขอวีซ่า 30 วัน
26. ไต้หวัน* ระยะเวลาที่สามารถพำนักอยู่ได้โดยไม่ต้องขอวีซ่า 30 วัน
27. ตุรกี* ระยะเวลาที่สามารถพำนักอยู่ได้โดยไม่ต้องขอวีซ่า 30 วัน
28. วานูอาตู* ระยะเวลาที่สามารถพำนักอยู่ได้โดยไม่ต้องขอวีซ่า 90 วัน
29. เวียดนาม ระยะเวลาที่สามารถพำนักอยู่ได้โดยไม่ต้องขอวีซ่า 30 วัน

กรมการกงสุล 25 พฤษภาคม 2560

ส่วนประเทศต่อไปนี้นั้น สำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางทูตและราชการ


หมายเหตุ
1. * หมายถึง ประเทศที่ประกาศยกเว้นการตรวจลงตราแก่ไทยฝ่ายเดียว ที่เหลือนอกจากนั้นคือ ประเทศที่ท าความตกลงทวิภาคีกับไทย

2. ตัวเลขในวงเล็บหมายถึง จ านวนวันที่สามารถพ านักอยู่ได้ เช่น ผู้ถือหนังสือเดินทางราชการของไทยสามารถเดินทางเข้ากัมพูชาโดยไม่ต้องขอรับการตรวจลงตรา
โดยจะได้รับอนุญาตให้พ านักอยู่ได้ไม่เกิน 30 วัน

3. เอกวาดอร์ประกาศยกเว้นการตรวจลงตราแก่คนทุกสัญชาติเพื่อการท่องเที่ยว เมื่อ มิ.ย. 2551 ซึ่ง สอท. ณ กรุงลิมา ได้แจ้งเพิ่มเติมว่าครอบคลุมถึงผู้ถือหนังสือ
เดินทางทุกประเภท

4. ไต้หวันอนุญาตให้ผู้ถือหนังสือเดินทางไทยที่มีถิ่นที่อยู่ถาวร หรือได้รับการตรวจลงตราแบบเดินทางเข้า-ออกได้หลายครั้ง
จากสหรัฐอเมริกา แคนาดา ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ได้รับการยกเว้นการตรวจลงตราในการ
เดินทางเข้าไต้หวัน สามารถขอหลักฐานเข้าไต้หวันได้ที่เว็บไซต์ https://nas.immigration.gov.tw/nase/ และน าหลักฐานที่ได้รับแสดงต่อสายการบินและเจ้าหน้าที่
ตรวจคนเข้าเมืองไต้หวัน (กรณีที่ผู้แสดงหลักฐานแต่ไม่สามารถแสดงวีซ่าของประเทศดังกล่าวในข้อ 1 จะถูกปฎิเสธการเข้าไต้หวัน)

5. รัสเซียยกเว้นการตรวจลงตราให้ผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดาของไทยที่ประสงค์จะเดินทางเข้ารัสเซียเพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น หากเป็นด้วยวัตถุประสงค์อื่น ก็อาจ
ถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าเมืองได้ดังนั้น คนไทยที่จะเดินทางไปรัสเซียควรขอรับการตรวจลงตราให้ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ในการเข้าประเทศทุกครั้ง

6. ผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดาของไทยจะได้รับการยกเว้นการตรวจลงตราในการเดินทางเข้าคอสตาริกา หากได้รับการตรวจลงตราประเภทนักท่องเที่ยว ลูกเรือ หรือธุรกิจ
เข้าสหรัฐฯ แคนาดา Schengen ญี่ปุ่น หรือเกาหลีใต้ และการตรวจลงตราดังกล่าวมีอายุเหลืออย่างน้อย 3 เดือนนับจากวันที่เดินทางเข้าคอสตาริกา หรือเป็นผู้ที่มีถิ่นพ านัก
ถาวรในสหรัฐฯ แคนาดา หรือสหภาพยุโรปที่มีระยะเวลาอนุญาตให้พ านักในฐานะผู้มีถิ่นพ านักถาวรในประเทศดังกล่าวเหลืออย่างน้อย 6 เดือน นับจากวันที่เดินทางเข้า
คอสตาริกา สามารถติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมสถานเอกอัครราชทูตคอสตาริกาประจ าสิงคโปร์ หมายเลขโทรศัพท์ +65 6738 0566 อีเมล์ [email protected]

7. ปานามายกเว้นการตรวจลงตราให้ผู้ถือหนังสือเดินทางไทยทุกประเภท โดยจะพ านักได้ไม่เกิน 6 เดือน มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 2555

8. โคลอมเบียยกเว้นการตรวจลงตราให้แก่ผู้ถือหนังสือเดินทางไทยที่ได้รับการตรวจลงตราจากสหรัฐฯ (ไม่ใช่ประเภท Transit C1) และกลุ่มประเทศเชงเก้น (เฉพาะประเภท
C และ D) ที่มีอายุการตรวจลงตราไม่น้อยกว่า 180 วัน นับจากกวันที่เดินทางเข้าโคลอมเบีย รวมถึงยกเว้นการตรวจลงตราให้แก่ผู้ที่มีถิ่นที่อยู่ถาวรในสหรัฐฯ และกลุ่ม
ประเทศเชงเก้นด้วย ทั้งนี้ ระยะเวลาที่ได้รับยกเว้นฯ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของส านักงานตรวจคนเข้าเมืองโคลอมเบีย