แชร์บอกบุญ!! รพ.พญาไท 3 เปิดผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าและตาต้อกระจกฟรี!!


เจ๊เหมียวได้รับรายงานมาว่า โรงพยาบาลพญาไท 3 ได้จัดโครงการ ทุ่มเทที่ได้ให้ สุขใจที่ได้รับ โดยจัดให้มีการผ่าตัดตาต้อกระจก ให้กับประชาชนผู้ด้อยโอกาส โดยมีเป้าหมายสำคัญเพื่อพัฒนาสุขภาพที่ดีของประชาชนอย่างยั่งยืน เพื่อคุณภาพที่ดีขึ้นโดยมิได้คิดค่าใช้จ่าย


ขอเชิญผู้ที่มีโรคต้อกระจก ที่มีรายได้น้อย สมัครเข้าร่วมโครงการฯ เพื่อเข้ารับการผ่าตัดโรคต้อกระจก จำนวน 70 ดวงตา โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

ใช้เทคโนโลยีในการผ่าตัดเพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดภาวะแทรกซ้อนด้านการติดเชื้อ ที่เป็นมาตรฐานการรักษา

ได้รับการดูแลอย่างเอาใจใส่ในทุกขั้นตอนตามมาตรฐานพญาไท ตั้งแต่การให้ความรู้ในการเตรียมตัวก่อนการผ่าตัด การปฏิบัติตัวในขณะนอนโรงพยาบาล ตลอดจนการติดตามผลการรักษาหลังการผ่าตัด

คุณสมบัติของผู้ที่สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการฯ

1. มีสัญชาติไทยและเป็นผู้มีรายได้น้อย (ผู้ด้อยโอกาส)

2. อายุ 50 – 80 ปี

3. ต้องมีเอกสารผู้มีรายได้น้อย

4. มีปัญหาตาที่เกิดจากต้อกระจก ถึงเกณฑ์ต้องทำการผ่าตัดโดยการวินิจฉัยของแพทย์

ผู้ป่วยซึ่งได้ยื่นใบสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ทุกรายต้องผ่านการประเมินคุณสมบัติโดยคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคตาของโรงพยาบาลพญาไท 3 ก่อนรับเข้าร่วมโครงการฯ และก่อนการผ่าตัด

โรงพยาบาลพญาไท 3 ขอสงวนสิทธิโดยให้ถือว่าผลการประเมินคุณสมบัติผู้สมัครเข้าร่วมโครงการฯ เป็นเอกสิทธิ์ของโรงพยาบาลพญาไท 3 และให้เป็นที่สุด

ผู้เข้าร่วมโครงการต้องไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้

โรคเอดส์ (AIDs)

โรคถุงลมปอดอุดกั้นเรื้อรัง ที่มีการทํางานของปอดไม่เพียงพอ (COPD, FEV1<75%)

ภาวะไตเสื่อม ( Renal disease, CCL<60)

ภาวะตับเสื่อม (Child – Pugh’s score<c)< font=”” style=”box-sizing: border-box;”></c)<>

อัมพาต (Stroke)

มีความบกพร่องทางจิต ( Mental status )

ติดยาเสพติด ( Addiction )

มีภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด

ผู้ป่วยมีสภาพทางร่างกาย ซึ่งแพทย์ประเมินแล้วว่าไม่เหมาะสมที่จะทำการผ่าตัด

หลักฐานในการสมัคร

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

2. หนังสือรับรองความเป็นผู้มีรายได้น้อยลงนามโดย กำนัน,ผู้ใหญ่บ้าน,หัวหน้าชุมชน,เจ้าหน้าที่ของรัฐระดับ 5 ,สมาชิกสภาเขต สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ท่านใดท่านหนึ่ง)

3. ผลการตรวจร่างกายล่าสุด โดยผลการตรวจต้องไม่เกิน 6 เดือนเพื่อประกอบการพิจารณา

4. หลักฐานเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณา เช่น หนังสือที่แสดงถึงการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อประเทศชาติ

โรงพยาบาลจะพิจารณาและตอบกลับภายใน 2 เดือน นับจากวันที่โรงพยาบาลรับเอกสารครบถ้วน ขอสงวนสิทธิ์ให้ผู้ร่วมโครงการ 1 ท่าน จะได้รับสิทธิ์ในการทำเพียง 1 หัตถการเท่านั้น

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป จนกว่าจะผ่าตัดครบ 70 ดวงตา สอบถามเพิ่มเติมและสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ได้ที่ Call Center โทร 1772

ศูนย์โรคตา โรงพยาบาลพญาไท 3