ล่าสุด!!!!สั่งเด้ง ‘หมอสมาน’ มือปราบน้ำเมา โยกไปนั่งผอ.สำนักโรคเอดส์ วัณโรคฯ

เมื่อวันที่ 18 ก.พ. นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมควบคุมโรค ลงนามคำสั่งกรมควบคุมโรค 182/2560 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 เรื่องมอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการหน่วยงานระดับกอง โดยเป็นการย้ายข้าราชการรวม 8 คน จากการพิจารณาเห็นชอบตามมติคณะกรรมการพิจารณาการย้าย/โอน ประกอบด้วย

1.พญ.ฉันทนา ผดุงทศ นายแพทย์(ด้านเวชกรรมป้องกัน) กลุ่มวิจัยและพัฒนาวิชาการ สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ไปเป็นผู้อำนวยการสำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม 2.พญ.รพีพรรณ เดชพิชัย นายแพทย์ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) สำนักงานป้องกันควบคุมโรค จ.อุบลราชธานี เป็นผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรค จ.อุดรธานี

3.นพ.ศักดิ์ชัย ไชยมหาพฤกษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรค จ.พิษณุโลก เป็นผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรค จ.นครสวรรค์ 4.นพ.ศรายุธ อุตตมางคพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานงานป้องกันควบคุมโรค จ.อุบลราชธานี เป็นผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรค จ.พิษณุโลก

5.นพ.สมาน ฟูตระกูล ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เป็นผู้อำนวยการสำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 6.นพ.นิพนธ์ ชินานนท์เวช ผู้อำนวยการสำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง เป็นผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 7.นพ.ปรีชา เปรมศิริ ผู้อำนวยการสำนักโรคจากการประกองบอาชีพและสิ่งแวดล้อม เป็นผู้อำนวยการสำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง และ8.นพ.สุเมธ องค์วรรณดี ผู้อำนวยการสำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เป็นผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรค จ.ราชบุรี